ویژگی مجتمع

مجتمع آموزشی بین المللی هوشمند شریف با موافقت وزارت امور خارجه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش بر پایه نظام آموزشی TIS و تحت اعتبار مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش (مرجع اعتبار بخشی بین المللی) کارنامه آموزشی، گواهینامه پایان تحصیلات و دیپلم بین المللی (IB) دانش آموزان را صادر و اعطاء خواهد نمود.

شایان ذکر است محتوای آموزشی کتاب های درسی مجتمع به زبان انگلیسی بوده و به زبان انگلیسی در کلاس توسط معلم تدریس می گردد.