چشم انداز مجتمع

باور ما

چو دانا شوی زود والا شوی

 

الگوی آموزشی

آموختن از طریق انجام دادن (Learning by Doing)

 

برنامه های آموزشی

  1. فعالیت های آموزشی مستمر
  • کار در کارگاه های تجربی مفاهیم پایه:

علوم، ریاضی، زبان، هنر، بهداشت و سلامت

  • کار در کارگاه های موضوعی کار و اندیشه:
  • باشگاه دیدن، باشگاه شنیدن، باشگاه گفتن، باشگاه خواندن
  1. خدمات آموزشی مقطعی

برگزاری مسابقات، همایش ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و گردش های علمی- آموزشی